JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Javne nabavke

Nazad
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR.1/2015

13.01.2015

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR.1/2015

JAVNA NABAVKA MALE VRENOSTI BR.1/2015

Predmet Javne nabavke su Usluge obezbeđenja i održavanja regionalne sanitarne deponije

Šifra iz ORN-a – 79710000 – Usluge obezbeđenja i 77310000 - Usluge sadnje i održavanja zelenih površina

Rok za podnošenje ponuda:  23.01.2015.godine do 09:00 časova na adresu JP „INGRIN“ Inđija Cara Dušana br.1 22320 Inđija

Otvaranje ponuda: 23.01.2015. godine u 09:30 časova u zgradi JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Inđija Vojvode Stepe br.48 22320 Inđija

Lice za kontakt: Čorak Nemanja 022/565-867 i e mail: ingrin@indjija.net

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Pretraga


Tekst :
Copyright 2012-2013 ingrin.rs