JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima


Region za upravljanje otpadom

Prema strategiji upravljanja otpadom u Republici Srbiji usvojenoj. 2003, kao  najoptimalnije rešenje za oglaganje otpada predlaže se formiranje regionalnih  sanitarnihh  deponija koje će obuhvatati oko  200.000 stanovnika. U skladu sa tim u ovom  planu  upravljanja  predviđeno je uključivanje više opština  sremskog  Regiona.  Opštine  Inđija,  Irig,  Ruma,  Sremski  Karlovci, Pećinci, Šid i Stara Pazova su potpisivanjem međusobnog  sporazuma  stvorile  Region  za  upravljanje  otpadom  koji  ima  više  od  250.000 stanovnika i samim tim zadovoljile prvi  i  osnovni  uslov  za  formiranje  jednog  takvog  Regiona  za  upravljanje  komunalnim  otpadom.
 

Opština Inđija 

Opština Inđija se nalazi u Sremu, južnom delu Vojvodine, 30 km jugoistočno od Novog Sada i 40 km severozapadno od Beograda. Sastoji se od 11 mesnih zajednica: grad Inđija, Beška, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački vinogradi, Stari Slankamen i Čortanovci.
 
Opština Inđija ima 48.886 stanovnika (po popisu iz 2011)i pokriva područje od 385 km². Privredne grane koje preovlađuju u opštini su poljoprivreda i prehrambena industrija, kao i trgovina i građevinarstvo. Tokom poslednjih godina u mestu Inđija znatan je priliv stranih investicija. Inđija je značajan privredni, kulturno-prosvetni i administrativni centar u Sremu i grad bogate tradicije. Sa početkom rada regionalne deponije  sakupljanje i odlaganje smeća na teritoriji opštine Inđija će vršiti JP Ingrin.  Glavne delatnosti JP Ingrin nakon izgradnje regionalne deponije biće: - odlaganje otpada i drugih prirodnih i veštačkih materija nastalih u   domaćinstvima i radnim prostorima, izuzev industrijskog otpada i opasnih   materija; - upravljanje čvrstim otpadom na deponiji, sa ciljem bezbednog odlaganja; - selekcija i separacija sekundarnih materijala za dalju reciklažu, itd.  U cilju nadzora nad izgradnjom deponije, preduzeće je registrovano i za delatnosti inženjeringa i izgradnje.
 
Do sada na teritoriji opštine sakupljanje otpada je vršilo JKP Komunalac.

U opštini Inđija se godišnje proizvede 19122 t/god. otpada, a u proseku svaki stanovnik generiše 1,056 kg/stan./dnevno

Kontakt:

JP Ingrin
Tel: 022/565-867
Faks: 022/565-867
e-mail: vdragosavljevic@gmail.com


Opština Irig 

Opština Irig se nalazi severnim delom na fruškogorskim obroncima, a južnim u ravnom Sremu, ima 11.067 stanovnika i spada u najnerazvijenije opštine u Vojvodini. Irig se nalazi na najvećoj visini od svih vojvođanskih centara opština, a ujedno je i najmanja Opština u Vojvodini. Nalazi se na glavnoj saobraćajnici magistralnog puta Novi Sad - Šabac, u blizini železničkih veza i autoputeva i u okruženju i blizini značajnih i velikih gradova Novog Sada, Rume, Sremske Mitrovice, Inđije, Šapca i 70 kilometara je severozapadno od Beograda.

Sakupljanje otpada u ovoj opštini vrši JP Komunalac Irig, sve bliže informacije možete dobiti na sajtu opštine Irig  www.irig.rs . U opštini Irig se godišnje proizvede 3680 t/god. otpada,  a svaki stanovnik generiše u proseku 0,57 kg/stan./dnevno. 

Kontakt:
JP Komunalac Irig
Vuka Karadžića 45
Tel: 022/461-303
Faks: 022/461-806

 

Opština Ruma 

Opština Ruma se prostire na delu srednjeg i južnog Srema. Teritorija opštine ima oblik nepravilne osmice, a duža osovina (oko 36 km) poklapa se sa pravcem sever - jug; u severnom delu široka je oko 26 km, u središnjem delu (oko autoputa E-70) teritorija je sužena na oko 6 km, a u južnom delu se proširuje na oko 15 km. Sa 55.754 stanovnika (po popisu iz 2011. godine) opština Ruma zauzima deseto mesto u Vojvodini, a po površini od 587 kvadratnih kilometara trinaesto mesto u Vojvodini Jaka ekonomska osnova, koju na visokom stepenu razvoja čine industrija, zanatstvo, trgovina i poljoprivreda omogućili su jačanje infrastrukture i kulturnih delatnosti. Ruma je grad koji se stvara i razvija 250 godina, ima tradiciju obrazovanja dugu 240 godina.

 

Sakupljanje i deponovanje otpada na teritoriji opštine Ruma vrši JP Komunalac Ruma. Ovo preduzeće je po svo statusu javno preduzeće osnovano radi obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu: održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenjem javnih površina, sahranjivanjem i održavanjem groblja, podizanje i održavanje zelenih površina, dimničarske usluge, održavanje pijace i vašara, ukupan broj radnika je 108. Sve bliže informacije o opštini možete videti na sajtu opštine Ruma www.Ruma.rs

U opštini Ruma se godišnje proizvede 18861 t/god. otpada, a svaki stanovnik u proseku proizvede 0,860 kg/stan./dnevno.
Kontakt: Javno preduzeće "Komunalac" Ruma
Jelenačka 2
Tel. 022/471-314
Fax. 022/473-732

Opština Sremski Karlovci 

U opštini Sremski Kalovci ima 9.124 stanovnika nalazi se na obroncima Fruške Gore i na obali Dunava, na krajnjem severo-istoku srema sa ukupnom površinom 5.054 ha. Sremski Karlovci su udaljeni svega desetak kilometara od Novog Sada i 57 kilometara od Beograda. Tipičan grad XVIII veka sa nizom kulturno-istorijskih spomenika, bogate kulturne baštine, grad koji već na prvi pogled asocira na davno prohujala vremena. U ovoj opštini sakupljanje otpada vrši JKP Čistoća Novi Sad, . U Sremskim Karlovcima se godišnje generiše 3.226 t/god. otpada. U proseku svaki stanovnik proizvodi oko 1 kg/stanovniku/dnevno. Za bliže informacije o opštini posetite sajt opštine Sremski Karlovci www.sremski-karlovci.org.rs

Kontakt:
Opština Sremski Karlovci
Kontakt osoba: Brigita Dimitrijević
Tel: 021/685-30-16

Opština Šid

Opština Šid se nalazi na jugozapadnom delu Vojvodine, odnosno zapadnom delu Srema. Na teritoriji opštine nalazi se 19 naseljenih mesta, od čega su 18 seoske mesne zajednice i Šid. Ukupan broj stanovnika je 35.470. Teritorija Šidske opštine iznosi 698 kvadratnih kilometara ili 69.800 hektara. Od celokupne površine oranične zauzimaju 40.000 hektara, šume 22.000, dok ostalih 7.800 hektara čine pašnjaci, livade i neplodna zemljišta. Šid spada u ona retka naselja Vojvodine kaja imaju sve povoljne privredno-geografske i saobraćajne uslove za svoj razvoj.

Na teritoriji opštine Šid se generiše godišnje 11.743 t/god. otpada, u proseku svaki stanovnik dnevno generiše 0,83 kg/stanovniku/dnevno. Za odnošenje i deponovanje smeća na teritoriji Šida je zaduženo JKP Standard Šid, kao osnovna delatnost preduzeća izdvaja se iznošenje i deponovanje kućnog i industriskog otpada. Ovo preduzeće danas broji 114 zaposlenih radnika raspoređenih po organizacionim jedinicama u okviru preduzeća. Za bliže informacije o opštini Šid posetite sajt opštine www.sid.rs

 
Kontakt: 

JKP Standard Šid
Tel: 022/712-558
Faks: 022/710-060

 

Opština Stara Pazova

Opština Stara Pazova nalazi se u severo-istočnom delu Srema, udaljena je 30 km od Beograda, a od Novog Sada 40 km. Svi važni autoputevi prolaze kroz opštinu: autoput Beograd-Zagreb E-70, autoput Beograd-Novi Sad E-75, Regionalni putevi M22, P106 i P121. Kroz opštinu takođe prolazi pruga Budimpešta-Novi Sad-Beograd-Niš. Opština Stara Pazova prostire se na površini od 351 km2, u svom sastavu ima 10 mesnih zajednica i 67.674 stanovnika. Osnovni privredni resurs je 29.000 hektara obradivog zemljišta. Na teritoriji opštine Stara pazova se generiše 26046 t/god. otpada godišnje, a svaki stanovnik proizvodi dnevno 1,056 kg/stanovnik/dnevno. JKP Čistoća Stara Pazova se bavi deponovanjem smeća na teritoriji opštine, Pored osnovne delatnosti "Čistoća" se bavi i:
  • čišćenjem, uređenjem, održavanjem naselja, parkova i zelenih površina,
  • uređenjem i održavanjem groblja,
  • prodajom pogrebne opreme i ostalih pogrebnih usluga,
  • održavanjem i izdavanjem u zakup pijačnih tezgi i
  • ostalih nepomenutih usluga koje su u vezi sa osnovnom delatnošću

 Bliže informacije o opštini Stara Pazova možete pogledati na sajtu www.starapazova.eu 

Kontakt:
JKP Čistoća Stara Pazova
Tel: 022/310-150
Faks: 022/363-028


Opština Pećinci

Opština Pećinci locirana je u Donjem, ravnom Sremu, koji se u ovom delu naziva još i Podlužje. Na istoku opština Pećinci se graniči sa beogradskim područjem, na severoistoku sa opštinom Stara Pazova, na severu i zapadu sa opštinom Ruma, a na jugu granicu čini reka Sava. Opštinsko područje ima nepravilan ovalan oblik tako što duži prečnik od 35 km ima pravac severjug, a kraći, u dužini od 23 km, pravac istok-zapad. Obuhvata površinu od 483,65 km² i ima 20.040 stanovnika. Opštinu čine 15 naseljenih mesta, a središte je u Pećincima koji nisu najveće naseljeno mesto. Na teritoriji opštine Pećinci se generiše 5495 t/god. otpada godišnje, a svaki stanovnik dnevno proizvodi u proseku 0,81 kg/stanovnik/dnevno. Sakupljanje i deponovanje otpada na teritoriji opštine Pećinci vrši JKP Sava, koje se upustilo u organizovano odnošenje smeća iz naselja na teritoriji opštine Pećinci. Najpre je smeće odnošeno u samo pet naselja, a od prošle godine posao je proširen na još pet naselja.  Za sve bliže informacije o opštini Pećinci možete posetiti sajt www.pecinci.rs

Kontakt:

Opština Pećinci
Kontakt osoba: Goran Knežević
Tel: 022/436-031
Copyright 2012-2013 ingrin.rs