JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

O nama


Sporazumom o saradnji opština vezanom za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom iz 2007. godine obuhvaćene su opštine Inđija, Stara Pazova, Ruma, Irig, Šid i Sremske Karlovci. S obzirom da je nova regionalna deponija locirana na teritoriji opštine Inđija, Opštine potpisnice Sporazuma o formiranju regiona su u potpunosti prepustile odgovornost opštini Inđija za investicije i upravljanje regionalnom sanitarnom deponijom što je definisano Aneksom sporazuma o saradnji koji je potpisan 2011. godine. Iste godine je sremskom regionu priključena i opština Pećinci. Organizaciona struktura sistema upravljanja otpadom je takva da je opština Inđija osnivač Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“, a relacije sa ostalim opštinama će biti definisane na osnovu ugovorno-komercijalnih aranžmana.

 

Nakon dobijanja upotrebne dozvole za deponiju i ispunjenja ostalih uslova za obavljanje pretežne delatnosti JP „Ingrin“, koja je u trenutku osnivanja JP „Ingrin“ jedna od delatnosti iz nadležnosti JKP „Komunalac“ iz Inđije, Skupština opštine Inđija će posebnom odlukom i izmenom osnivačkog akta JKP „Komunalac“, kao jednu od delatnosti tog javnog preduzeća brisati delatnost za koju je osnovano JP „Ingrin“.


Javno preduzeće je osnovano i posluje radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika usluga, a posebno:

-        izgradnje deponije za odlaganje otpada i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog otpada i opasnih materija;

-        sakupljanja otpada i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, osim industrijskog otpada i opasnih materija, uklanjanje otpada iz posuda za otpatke na javnim mestima, kao i smeća i drugog otpada sa ulica i javnih površina, čišćenje i pranje ulica, trgova, parkirališta i drugih javnih površina;

-       odvoženja i odlaganja otpada i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka;

-        održavanja deponije u cilju bezbednog odlaganja, obrade, neutralisanja i uništavanja komunalnog otpada i osim otpada opasnih materija u gradovima i naseljima, kao i selekcije i prerade sekundarnih sirovina iz otpada na deponijama;

-        razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa radi čijeg je obavljanja osnovano;

-       sticanja dobiti; i

-        ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa.

 

JP “Ingrin” trenutno ima tri stalno zaposlena radnika visoke stručne spreme. Nakon dobijanja dozvole za probni rad, otvara se mogućnost za zapošljavanje novih radnika različitih stručnih profila, a sve u skladu sa programom poslovanja.

Copyright 2012-2013 ingrin.rs